Tijdlijn van de verhuizing

Het bestuur van Strandvliet werkt met veel partijen samen om de verhuizing tot een succes te maken voor zowel haar huidige leden als voor toekomstige leden. Op deze pagina delen we de planning, de overleggen die we voeren en laten we zien wie onze belangrijkste gesprekspartners zijn. Op andere pagina's vind je het laatste nieuws van de verhuizing, antwoord op de meestgestelde vragen over de verhuizing en een fotopagina waarin je de voortgang kan volgen. 

Tijdlijn van de verhuizing
We hebben afgesproken dat we op ons huidige park blijven totdat de banen op het nieuwe park gereed zijn. De tennis- en padelbanen op het nieuwe park worden 31 december 2022 opgeleverd. Dit betekent dat we het 2022 seizoen bij Strandvliet afmaken en het 2023 seizoen beginnen op het nieuwe park. De planning van de bouw werkzaamheden is te zien via deze link.

Partners van Strandvliet in de verhuizing

 • Van Gelder - de aannemer die verantwoordelijk is voor de aanleg van ons nieuwe tennispark
 • Tennisbouw Nederland - de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de aanleg van de tennis- en padelbanen
 • Gemeente Amsterdam, projectteam De Nieuwe Kern - eerste aanspreekpunt voor de uitplaatsing en de planning.
 • Gemeente Amsterdam, Afdeling Sport & Bos - gesprekken over de nieuwe locatie, maatschappelijke rol Strandvliet, subsidiemogelijkheden en toekomstplannen. 
 • Gemeente Amsterdam, Afdeling Grond & Ontwikkeling - onderhandeling over de schadeloossteling voor het 'oude' clubhuis en het privaatrechtelijke contract dat met de gemeente gesloten moet worden voor de nieuwe locatie.
 • Gemeente Amsterdam, diversen - de vereniging is op incidentele basis in gesprek met verschillende specialisten van de gemeente Amsterdam. Denk aan stadsecologen voor de inpassing van groen op het nieuwe park, duurzaamheidsadviseurs, kostendeskundigen, experts op het gebied van luchtkwaliteit, ambtenaren die helpen bij vergunningsaanvragen, en nog veel meer.
 • KNLTB - advies en ondersteuning bij alle fasen in de verhuizing.
 • Adviesbureau Simoove - ondersteuning bij opstellen Programma van Eisen sportpark.
 • Architectenbureau H+N+S - ontwerp nieuwe sportpark.
 • Architectenbureau PD+P - ontwerp nieuwe clubhuis.
 • DriveItt - tennisschool die mee verhuisd naar de nieuwe locatie.
 • Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost - stichting die jeugdtennis in Zuidoost stimuleert.
 • Stichting Waarborgfonds Sport - SWS verstrekt borgstellingen zodat plannen van sportverenigingen realiteit kunnen worden. Voor een investering in de accommodatie zijn de meeste sportverenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt wanneer zekerheden ontbreken. SWS kan uitkomst bieden door een borgstelling te verlenen.


Overzicht van overleggen over de verhuizing
19/06/2021: Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin de leden zich uitspreken over: 1) de afsprakenbrief met de gemeente Amsterdam, 2) de businesscase en het investeringsplan, 3) het ontwerp van het sportpark en 4) het ontwerp van het clubhuis.
14/06/2021: Informatiebijeenkomst voor leden Strandvliet over 1) de afsprakenbrief met de gemeente Amsterdam, 2) de businesscase en het investeringsplan, 3) het ontwerp van het sportpark en 4) het ontwerp van het clubhuis. de verhuizing van Strandvliet.
10/06/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam over de vergunningen die we moeten aanvragen voor de verhuizing.
08/06/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam om de concept afsprakenbrief af te ronden zodat deze naar de leden verstuurd kan worden ter voorbereiding op de ALV van 19 juni. 
03/06/2021: Overleg met architect van het clubhuis, waarin het voorlopig ontwerp van het clubhuis werd gepresenteerd.
18/05/2021: Overleg met architecten van het sportpark om technische aanpassingen door te voeren.
10/05/2021: Informatiebijeenkomst voor buurtgenoten in Pakhuis de Zwijger over de komst van een nieuw tennispark.
07/05/2021: Twee-wekelijks overleg met architect over ontwerp clubhuis
07/05/2021: Wekelijks overleg met de gemeente Amsterdam over de communicatie-inzet rondom de verhuizing.
03/05/2021: Startbijeenkomst commissies verhuizing Strandvliet. Datum is in concept.
30/04/2021: Wekelijks overleg met de gemeente Amsterdam over de communicatie-inzet rondom de verhuizing.
23/04/2021: Twee-wekelijks overleg met architect over ontwerp clubhuis
23/04/2021: Wekelijks overleg met de gemeente Amsterdam over de communicatie-inzet rondom de verhuizing.
21/04/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam om de informatiebijeenkomst van 10 mei in Pakhuis de Zwijger voor te bereiden.
20/04/2021: Vervolgoverleg met de gemeente Amsterdam om de concept afsprakenbrief af te ronden waarin de verhuiscondities, de planning en de grondovereenkomst worden vastgelegd.
16/04/2021: Wekelijks overleg met de gemeente Amsterdam over de communicatie-inzet rondom de verhuizing.
14/04/2021: Vervolgoverleg met de gemeente Amsterdam over de kostenraming en kostenverdeling van het clubgebouw.
12/04/2021: Kennismaking tussen Strandvliet en het Campanile Hotel.
09/04/2021: Twee-wekelijks overleg met architect over ontwerp clubhuis.
09/04/2021: Wekelijks overleg met de gemeente Amsterdam over de communicatie-inzet rondom de verhuizing.
07/04/2021: Vervolgoverleg met de gemeente Amsterdam om de ontwerpuitgangspunten en het ambitieniveau van het clubhuis vast te leggen als startpunt van het ontwerptraject en als basis voor de kostenverdeling.
31/03/2021: Wekelijks overleg met de gemeente Amsterdam over de communicatie-inzet rondom de verhuizing.
29/03/2021: Overleg met de Esther Vergeer Foundation om het nieuwe sportpark en het clubhuis toegankelijk te make voor rolstoeltennis.
26/03/2021: Tweewekelijks overleg met architect over ontwerp clubhuis.
24/03/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam om het bouwprogramma en het ambitieniveau voor het clubhuis te bepalen en om tot een kostenverdeling te komen. De gemeente levert voor dit traject een duurzaamheidsadviseur en een kostendeskundige.
19/03/2021: Afspraak met de architect over het ontwerp van het clubhuis.
16/03/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam over de afsprakenbrief waarin de verhuiscondities worden vastgelegd (incl. financiële bijdrage gemeente), de planning (incl. continuïteit van spelen rondom verhuizing) en de grondovereenkomst (incl. afspraken over aanleg en exploitatie).
04/03/2021: Kennismaking met de nieuwe omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam voor De Nieuwe Kern.
27/02/2021: Algemene Ledenvergadering van L.T.C. Strandvliet.
11/02/2021: Overleg met SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) ter voorbereiding op de aanvraag later dit jaar.
10/02/2021: Overleg met Vattenfall om met elkaar vast te leggen onder welke randvoorwaarden het sportpark gerealiseerd kan worden (ivm de warmteleiding onder het bouwveld). Afspraken worden uitgewerkt in een overeenkomst.
07/02/2021: Overleg met DriveItt over de samenwerking op het nieuwe sportpark.
04/02/2021: Vervolgoverleg met gemeente Amsterdam over de projectplanning van het nieuwe tennispark en het speelseizoen 2022.
01/02/2021: Afspraak met architectenbureau H+N+S over het ontwerp van het sportpark en het maken van een ontwerptekening die gedeeld kan worden bij de ALV.
29/01/2021: Afspraak met de architect over het ontwerp van het clubhuis.
28/01/2021: Overleg met het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam over de beoogde omleidingsroute van de Passage over de MediArena.
25/01/2021: Overleg met gemeente Amsterdam over de projectplanning van het nieuwe tennispark en het speelseizoen 2022.
24/01/2021: Overleg met het bestuur om het concept ontwerp van het nieuwe sportpark te bespreken.
21/01/2021: Workshop 4 met de gemeente Amsterdam over duurzaamheid en inpassing van groen.
19/01/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam over het privaatrechtelijke contract dat met de gemeente gesloten moet worden voor de nieuwe locatie.
18/01/2021: Workshop 3 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam.
15/01/2021: Bespreken eerste schetsen van het sportpark met architectenbureau H+N+S.
21/12/2020: Overleg met team sportparticipatie van de gemeente Amsterdam over ondersteuning bij het participatietraject en de marketing en communicatie.
11/12/2020: Afspraak met de gemeente Amsterdam over de schadeloosstelling.
10/12/2020: Eerste voorstel ontvangen van de gemeente Amsterdam voor de financieringsbijdrage (schadeloosstelling), inclusief taxatierapport voor het huidige clubhuis.
01/12/2020: Gesprek met het bestuur van de Stichting Strandvliet over hun rol in en bijdrage aan de verhuizing.
24/11/2020: Afspraak met Sandor over zijn rol op het nieuwe sportpark
23/11/2020: Workshop 2 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam.
17/11/2020: Ontwerpsessie met architectenbureau H+N+S over het ontwerp van het nieuwe sportpark. 
16/11/2020: Bijeenkomst Zuidoost City (fusie van Bedrijvenvereniging VAZO, ZuidoostPartners en ZO!city).
11/11/2020: Afspraak met Vattenfall over warmteleiding onder de beoogde nieuwe locatie.
06/11/2020: Afspraak met architect Peter Dautzenberg over het ontwerp van het nieuwe clubhuis.
03/11/2020: Workshop 1 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam.
30/10/2020: Afspraak met Simoove over het Programma van Eisen van het nieuwe sportpark.
22/10/2020: Afspraak met Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost (STJAZ) over mogelijke samenwerking op het nieuwe sportpark.
20/10/2020: Webinar van de KNLTB over de huurverhoging van de gemeente Amsterdam.
20/10/2020: Afspraak met DriveItt over de mogelijke samenwerking op het nieuwe sportpark.
23/09/2020: Bespreking met de gemeente Amsterdam over de businesscase van het nieuwe sportpark.
15/09/2020: Brainstormsessie met leden van Strandvliet en architect Peter Dautzenberg.
02/09/2020: Bespreking met de gemeente Amsterdam over de businesscase van het nieuwe sportpark.
13/08/2020: Ontvangstbevestiging en voorwaardelijk akkoord gestuurd naar de gemeente Amsterdam namens het bestuur van Strandvliet.
15/06/2020: Opzegging ontvangen van de gemeente Amsterdam voor de bruikleenovereenkomst van het clubgebouw en het parkeerterrein.