Bestuur & Commissies

Bestuur 2022

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met het uitstippelen van het beleid voor de komende jaren en is het belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. Het bestuur beslist over alles waar niet in de statuten, reglementen of bepalingen is voorzien.

Jaarlijks legt het bestuur in de ledenvergadering verantwoording af. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt ondersteund door commissie; waaronder de Technische Commissie, de Jeugdcommissie en de Barcommissie.​

Momenteel bestaat het bestuur uit 3 leden.
- Duncan Waardenburg (voorzitter)
- Bryan Kertowidjojo (penningmeester)
- Clyde Willems (secretaris)

 

Technische Commissie

Doel
De Technische Commissie stelt zich tot doel het bedenken, uitwerken en uitvoeren van activiteiten waar alle leden van Strandvliet actief en enthousiast aan kunnen deelnemen. Het technisch beleid van de club moet voldoende mogelijkheden bieden voor zowel recreanten als competitiespelers, jong en oud. De Technische Commissie is constant bezig met het aantrekkelijker maken van de bestaande toernooien, maar ook met het opzetten van nieuwe evenementen. Ook is de Technische Commissie verantwoordelijk voor een goed verloop van de KNLTB competities (voorjaar, najaar en winter) en vormen zij het eerste aanspreekpunt voor alle tenniszaken van de vereniging. Om alles in goede banen te leiden onderhoudt de Technische Commissie intensief contact met het bestuur en andere relevante commissies.

Commissieleden
Vacature

Adviserend lid
Ardie Dumais - clubtrainer

Contact
[email protected]


Jeugdcommissie

Doel
Door het jeugdbeleid moeten de voorwaarden worden gecreëerd om jeugdleden te boeien, te amuseren en aan de vereniging te binden. De Jeugdcommissie organiseert en coördineert daartoe activiteiten, rekening houdend met recreatief en prestatief tennis. Het belangrijkste aandachtspunt van de Jeugdcommissie op dit moment is om meer jeugdleden aan te trekken. Dit zal gedaan worden door met de trainer bij scholen in de buurt tennisles te geven en de jeugd vervolgens een aanbieding te doen om lid te worden. Verder stelt de Jeugdcommissie zich ten doel om jeugdleden te betrekken bij het organiseren van toernooien en activiteiten, met als doel de jeugd meer bij de club te betrekken.

Commissieleden
Riekesh Ishwardat - voorzitter
Franny van Breugel

Donata Taccia
Joan Tol

Adviserend lid
Ardie Dumais - clubtrainer

Contact
[email protected]


Barcommissie

Doel
De Barcommissie draagt de zorg dat alle leden op een verantwoorde manier een drankje en een hapje kunnen nuttigen in onze kantine. De Barcommissie regelt het inkopen en op peil houden van de voorraad van de te verkopen artikelen en het vaststellen van de verkoopprijzen.
 Voor dit laatste dient vooraf door het bestuur goedkeuring te worden verleend. Ook is de Bestuurscommissie verantwoord met het opzetten van een rooster voor de kantinediensten.

Commissieleden
Huub Teunen

Contact
[email protected]


Sponsorcommissie

Doel
Uitgangspunt van de Sponsorcommissie is het genereren van extra inkomsten voor het kunnen uitvoeren van de (door het bestuur goedgekeurde) plannen van de commissies. Naast het contracteren van nieuwe sponsoren onderhoudt de Sponsorcommissie de relatie met bestaande sponsoren. Ook is ze verantwoordelijk voor de verkoop van advertenties op de website en de verkoop van reclameborden en -doeken langs de banen.

Commissieleden
Vacature

Contact
[email protected]


Redactiecommissie

Doel
Het doel van de Redactiecommissie is het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief, het onderhouden van de website en de Facebook pagina. De Redactiecommissie beoogt een goede communicatie te bewerkstelligen tussen bestuur en leden. De inhoud bestaat voornamelijk uit bestuursmededelingen, verslagen van wedstrijden en toernooien en het aankondigen van op handen zijnde evenementen.

Commissieleden

Vacature

Contact
[email protected]


Kascommissie

Doel
De Kascommissie controleert elk jaar voorafgaand aan de jaarvergadering de financiële verslaglegging van de penningmeester. Tijdens de algemene ledenvergadering doet de Kascommissie verslag van haar bevindingen over de financiële situatie van de vereniging ten overstaan van de leden.

Commissieleden
Eduard Starrenburg
Ed van Lingen